Je to aj náš problém

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych horúčav a suchá. V nadchádzajúcich desaťročiach sa očakáva, že sa intenzita týchto vplyvov ešte zvýši. Vieme to zmeniť? Chceme to zmeniť? Uvediem pár príkladov.

V čase keď americký prezident odmietol podpísať parížsku klimatickú dohodu, primátor mesta  Pittsburgh,  avizoval, že jeho mesto bude aj napriek postoju federálnej vlády dodržiavať parížsku dohodu “v záujme našich ľudí, našej ekonomiky a budúcnosti”.

Starostka Madridu chce do roku 2019 púšťať do centra mesta len bicykle, autobusy a taxi. Madrid naviac plánuje do roku 2025 zakázať vjazd všetkým autám s  dieselovým motorom. Rovnako nórske Oslo chce dostať do roku 2019 z centra metropole všetky automobily.

Mnohé slovenské mestá sa pripravujú na zmenu klímy. Bratislava, Zvolen, Trnava,  Kežmarok prijali stratégiu adaptácie na zmenu klímy.

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá si dala zmerať koľko skleníkových plynov vypúšťa svojimi aktivitami do ovzdušia.

Pýtate sa čo majú spoločné tieto príklady. Za všetkými spomenutými iniciatívami stojí miestna samospráva. Ocitáme sa v dobe kedy nemôžeme čakať na nariadenia od národných vlád alebo európskych inštitúcií. Musíme byť aktívny tu a teraz. Hľadať riešenia ako chrániť životné prostredie v našej obci. Nemôžeme čakať, že to niekto vyrieši za nás. Máme rovnakú zodpovednosť ako občania Zvolena, Madridu, či Pittsburghu.

Môžete si povedať, však separujeme odpad, vymenili sme neefektívne verejné osvetlenie za LED osvetlenie. To je ale málo. Mali by sme si dávať vyššie ciele.  Predstavte si,  že všetka energia použitá na verejne osvetlenie by pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie. Napríklad slnečnej energie vygenerovanej v našej obci. Alebo by sme znížili spotrebu elektrickej energie v budovách v správe obce o 50 percent. Tak by bol náš vklad v prospech planéty väčší. Zároveň by sme boli dobrým príkladom pre iné samosprávy.

Často sa stretávam s názorom, že sú to drahé riešenia. Áno sú ale ďalšie odďalovanie investícií do tejto oblasti nás bude stáť len viac a viac vo forme sucha, prívalových dažďov, zmeny klímy, migrácie obyvateľstva.

Preto buďme aktívny. Tlačme na volených predstaviteľov samosprávy. Prichádzajme s návrhmi a riešeniami. Otvorme verejnú diskusiu  na túto tému. V  duchu „Mysli globálne, konaj v Lozorne.“

 

 

Advertisement

Vťahovanie občanov do rozhodovania samosprávy je dobrá vec

Na začiatku chcem poďakovať všetkým, ktorí si našli čas na diskusiu o Architektonickej štúdii lokality OV2 (MAN Truck & Bus Centrum + Obchodné centrum).  Rád by som podotkol, že vťahovanie občanov do verejnej diskusie je dobrá vec. Pre tých čo  nestihli alebo im iné dôvody bránili v účasti  prikladám video záznam.

Zároveň zverejňujem plagát s programom akcií v CK Lozorno na mesiac apríl 2018 . Plagát, ktorý podľa mojich informácií dal stiahnuť pán starosta z obehu a kvôli podobe a obsahu  sa niekto  vyhrážal zamestnancovi obce, že podá na neho trestné oznámenie a že sa postará o to, že bude z práce prepustený. Zvážte sami.

Program_CK_april2018_mesacny

Ja osobne by som rád v tomto mesiaci upozornil na divadelnú premiéru nášho ochotníckeho divadla, ktorá sa bude konať 21.4.. Predstavenie sa volá LUIGIHO SRDCE alebo poprava tupým mečom. Rok aj pol sme predstavenie pre Vás pripravovali, a tak Vás srdečne pozývame . Tešíme sa na Vás.

divadlo-foto-4-web

PlagátLS

Výstavba bez základného rešpektu k obci a občanom

Len na okamih sa zdalo, že bude možný dohovor postupu ohľadom výstavby v Kasárňach. Aspoň s týmto pocitom som si výstupy poslednej komisie pre územný plán uzatvorila. Žiaľ, mýlila som sa. Nie je možný dohovor niekde, kde neplatia žiadne pravidlá, ani len základné.

Návrhy smerovali k riešeniu, ktoré by legalizovalo už jestvujúcu výstavbu – rekonštrukciu pôvodnej budovy Kasární prestavanej na byty, doplnenú o ďalšiu výstavbu, na ktorej je potrebné sa dohodnúť. Následná situácia nás však presvedčuje o nemožnosti tohto postupu.

Nie je možné legalizovať takto veľkú výstavbu v prírode, ktorá začala prestavbou budovy na čierno, bez povolení dotknutých orgánov, aj životného prostredia, a bez základného rešpektu k obci a občanom. Jedna vec je stavba bez povolení a druhá vec je ciel výstavby. Tým bolo centrum pre seniorných občanov Lozorna, ktoré bolo pri predaji majetku obce sľubované, a ktorého predaj bol týmto zámerom obhajovaný a zmluvne dojednaný. Jednoznačne majitelia vedeli, aká výstavba môže v kasárňach byť. Bez ohľadu na to však od počiatku stavali byty, ktoré prezentovali ako centrum pre seniorov. Teraz sa tak už táto výstavba ani netvári.

Súčasnou snahou majiteľov je legalizovať, čo už v Kasárňach stojí, aby sa otvoril priestor ďalšej výstavbe. A to by bola veľká chyba. Pretože v okamihu, keď k tomu dôjde, už bude výstavba pre obec a občanov bez akejkoľvek kontroly a možnej nápravy.

Jednoznačným cieľom by malo byť dodržanie pôvodného zámeru, výstavby centra seniorov, doplneného o presné špecifikácie počtov a podmienok realizácie výstavby. Tieto podmienky musia obsahovať spoluúčasť majiteľov na rozšírení vodojemu, čističky a prestavby cesty na Karpatskej tak, aby uniesla väčšiu záťaž a tiež neohrozila na živote turistov, cyklistov a rodiny s deťmi. Chodník je tu bezpodmienečný. Až tieto základné podmienky budú dodržané, môžeme sa potom baviť o možnosti dostavania sľubovaného centra pre seniorov. Lebo v opačnom prípade na to doplatia všetci občania Lozorna.

Presvedčivým dôkazom je rovnaké správanie majiteľa pri ďalšej výstavbe. Začal totiž novú stavbu tesne pod priehradou a tiež bez všetkých povolení. Podal síce požiadavku do nového ÚP na zaradenie tohto miesta na výstavbu, ale na prípadné akceptovanie požiadavky nečaká, nepýta sa čo a za akých podmienok by tam mohlo stať. Iba stavia, lebo chce. Aktuálny ÚP výstavbu v tomto priestore nepovoľuje, stavebný úrad na oficiálnu požiadavku o informácie k prebiehajúcej výstavbe nereaguje. Ide o rovnaký nezákonný postup. Len v tomto prípade je zatiaľ iba na začiatku.

Neskončilo sa riešenie veľkej výstavby v Kasárňach a nie je jasné, aký bude jej výsledok. Preto je prinajmenšom veľmi trúfalé opakovať tento scenár na ďalšej stavbe, všetkým na očiach a s tichým súhlasom stavebného úradu. Nikto tiež nevie, čo pod priehradou má stáť a či nejde o rozšírenie reštaurácie Pri Mlyne, ktorá rieši problémy s nadmerným hlukom a čiernou výstavbou. Navyše túto lokalitu navrhol majiteľ preklasifikovať z obytnej zóny na občiansku vybavenosť, aby sa zbavil záväzkov z dodržiavaní pravidiel, ktoré v obytnej zóne platia.

Nedovoľme, aby sa tento nezákonný postup stal synonymom výstavby v Lozorne. Nie je možné aby výstavba týmto spôsobom pokračovala. Všetci zástancovia legalizácie bytovej výstavby v Kasárňach môžete majiteľovi poďakovať za tento jeho aktuálny postup, ktorý otvára oči. Nie len, že zneužíva obec, ale teraz aj vás a verejne k legalizácii svojich nezákonných stavebných aktivít. Netreba ani dodávať, že s touto druhou stavbou mohol počkať na doriešenie Kasární. Ale povedzme si pravdu, nemohol. Pretože to je jeho prístup a reálny postup. Bez ohľadu na všetkých, aj bez ohľadu na vás. A možno na šťastie pre nás, lebo otvára oči.

Radka Švaleková

OZ Lozorno pre občanov

Zdroj: www.lozornopreobcanov.sk

Kasárne …

Kasárne v Lozorne začínajú byť znovu témou. Prinášam Vám článok prebratý z www.lozornopreobcanov.sk . Sledujte ako sa bude vyvíjať areál bývalých kasární v nasledujúcich mesiacoch. Tiež  ako sa k nemu postavia poslanci pri príležitosti aktualizácie územného plánu obce.

Kasárne. Projekt predložený do aktuálne riešeného územného plánu.

Zatiaľ známa štúdia projektu Kasární nazvaná Centrum seniorov pre 450 osôb plus 200 osôb obslužný personál čaká na posúdenie Komisie pre ÚP. Musíme uznať, že takéto centrum seniorov nemajú ani v Mníchove. A to je oproti Lozornu iná veľkosť mesta! Ale, nechajme sa prekvapiť. Možno plánovaná veľkokapacitná výstavba bude komisii pre ÚP predložená v trochu inej podobe, pretože už teraz majiteľ hovorí o bytoch na predaj.

Zhodou okolností totiž prebehlo 27. apríla 2017 miestne šetrenie Ministerstva životného prostredia v súvislosti so zámerom výstavby novej trafostanice a prípojky elektriny priamo v Kasárňach. Účastníci, zástupcovia obce, OZ Lozorno pre občanov a zástupcovia MŽP sa na tomto stretnutí dozvedeli celkom veľa zaujímavých informácií.

Myslím, že veľmi dôležitou informáciou je, že novo zrekonštruovaná budova kasární tu nebola od prezentovaná ako výstavba pre seniorov, ale ako jednoduchšie byty pre synovcov a netere majiteľa a byty na predaj. Na dotaz zástupcov MŽP na platné stavené povolenie k stavbe bolo výsledkom diskusie nasledovné: Rekonštrukcia budovy prebehla na dodatočnú ohlášku, ktorá sa však musela zastaviť, pretože majiteľ nedodal potrebné doklady. Dobrá bola pripomienka MŽP, že na stavbu s podlažnou plochou väčšou ako 1000 m2 v extraviláne obce treba tiež posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu ….. Nová budova kasární už stojí a od reálneho zabývania novými obyvateľmi ju delí možno len zmieňovaná trafostanica, lebo stavebný úrad to preukázateľne nie je.

Na záver diskusie dali zástupcovia MŽP dôrazné odporúčanie občanom, aby sledovali tvorbu ÚP a aby si v ňom tuto výstavbu ošetrili tak, aby na území Kasární nevyrástlo niečo čo nechcú.

A majú pravdu. Je na nás na občanoch dohliadnuť na tvorbu aktuálne riešeného ÚP. Občania podali vyše 140 podkladov a pripomienok k rozvoju obce a jeho smerovaniu. Výstavba veľkokapacitných areálov medzi nimi však nie je. Práve naopak. Sledujme teda dôsledne prípravu územného plánu a trvajme na dodržaní požiadavkou a predstáv občanov, ktorý tu chcú aj žiť. A trvajme tiež na dodržiavaní záväzkov obce voči občanom. Pýtajme sa na centrum pre seniorných občanov Lozorna, ktoré bolo pri predaji majetku obce, teda občanov, sľubované, a ktorého predaj bol týmto zámerom obhajovaný a zmluvne dojednaný. Pýtajme sa na veľkokapacitnú výstavbu, ktorej začiatok je už teraz v rozpore so zákonom a územným plánom.

Zdroj: www.lozornopreobcanov.sk

Územný plán obce sa týka každého z nás.

V januári sme pri príležitosti aktualizácie územného plánu obce Lozorno zverejnili dotazník pre občanov s cieľom zistiť ako chcú aby sa obec  rozvíjala do budúcnosti. Do prieskumu sa zapojilo 138 obyvateľov.

Touto cestou sa Vám chcem všetkým zapojeným obyvateľom poďakovať.  Vaše odpovede sme spracovali do nasledujúceho dokumentu.  Výstup z prieskumu dostali všetci členovia komisie pre územný plán. Príjemné čítanie prajem.

Budeme mať MAN centrum v Lozorne?

Vzhľadom na to, že vypadol zvukový záznam zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Lozorne konaného 25.1.2017 (technické príčiny práve pred prerokovávaným bodom) pripravil som pre Vás video blog, kde opakujem rovnaké argumenty ako na zastupiteľstve proti výstavbe MAN Truck Bus Centra. Toto centrum sa má stavať pred Lozornom. Je len na škodu, že nemôžete počuť aj druhú stranu.
Zastupiteľstvo v Lozorne v stredu 25.1.2017 schválilo negatívne stanovisko k spomenutej stavbe. Čo stále ešte nič neznamená. Tu je zámer investora, z ktorého som čerpal informácie.

Pán Bečár ma poprosil zverejniť nasledovné stanovisko a dokumenty. Je to reakcia na zverejnený video blog.

Stanovisko pána Bečára

Vizualizácia – D2 Centrum

Vizualizácia MAN Praha

MAN Bratislava, Rožňavská ulica

Stanovisko obce Lozorno

Územný plán obce

Legenda 1 – Územny plán obce

Legenda 2 – Územny plán obce

Grafické znázornenie – Územný plán obce

 

 

Príbeh Lozornianských kasární.

Lozorňania, príďte niekedy na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Osobne vás pozývam 🙂 Predposledné stretnutie bolo skutočne zaujímavé. Diskutovali sme aj o kasárňach, ktoré majú slúžiť ľuďom ako domov pre seniorov. Ale nepredbiehajme…

Obec prejavila záujem o objekt Lozornských kasární v čase, keď  ich účel ako vojenského zariadenia zanikol. Zástupcovia obce už v tom čase uvažovali, že objekt by mohol slúžiť ľuďom ako dom seniorov. S týmto zámerom, obec zapracovala túto oblasť do územného plánu obce ako sanatórium pre seniorov.

zamer-kasarne17.12.2002 obec ponúkla štátu sumu 116 178,72 € (3 500 000 Sk) a kasárne bez pozemkov odkúpila. Štát ohodnotil komerčnú cenu kasárni aj s pozemkami na 802 144,99 € (24 165 420 Sk). Štát súhlasil s odpredajom objektu kasární obci za sumu, ktorú ponúkla. Avšak štát si stanovil podmienku, že obec použije budovu na nepodnikateľské účely a zriadi v nich Domov sociálnych služieb regionálneho významu. 18.3.2003 vtedajší starosta obce Lozorno Ľubomír Haramia spoločne so zastupiteľstvom akceptovali tieto podmienky a podpísal zmluvu o kúpe kasári. (viď. zmluva)

Nasledovalo obdobie 6 rokov ticha a chátrania budov. Obec sa následne 23.2.2009 rozhodla odpredať budovy (bez pozemkov) firme PD BA 03 s.r.o. za 265 551,31 €. Zmluvu za obec podpísal vtedajší starosta Ľubomír Haramia.

Prešlo 7 rokov od predaja. Súčasné zastupiteľstvo pozvalo jedného z majiteľov objektu pána Jozef Haramiu, aby prezentoval svoj zámer zriadenia Centra seniorov. Cieľom zastupiteľstva bolo spoznať zámery majiteľa budov. V zmluve medzi obcou a spoločnosťou PD BA 03 s.r.o. sa totiž nachádza bod 6, ktorý obsahuje klauzulu, kde sa kupujúci zaväzuje obhospodarovať budovu so súpisným číslom 996 na parc. č. 9089/15 podľa platného územného plánu a predmet kúpy využívať len na tento účel t.j. sanatórium pre dôchodcov.

kasarnePán Jozef Haramia pozvanie prijal a spoločne s pánom architektom Struhárom prezentoval svoje zámery. Dozvedeli sme sa, že plánuje vybudovať centrum, ktoré bude mať kapacitu cca 400 osôb (viď obrázok). Pre vašu informáciu, zariadenia pre seniorov podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách môžu mať maximálne 40 osôb. Ale aby som náhodou nezavádzal, lepšie bude keď si vypočujete predstavu priamo od autorov a majiteľov budovy.  (zvukový záznam o kasárňach je na www.lozorno.sk,  začína od 2 hodiny 17 minúty a 45 sekundy).

Je to nedorozumenie alebo nie? Verím, že nájdeme spoločnú reč a začne verejná diskusia. A bude sa prihliadať aj na verejný záujem. Sme na začiatku. Nemalo by sa zabúdať, za akým účelom získala  obec budovu od štátu  a taktiež aké body obsahuje zmluva medzi obcou a spoločnosťou PD BA 03 s.r.o. .

Pre pozitívne príklady fungujúcich domovov seniorov nemusíme ísť ďaleko. Pre inšpiráciu uvediem Domov sociálnych služieb na Partizánskej 2 v Bratislave. Ale to je na ďalší článok.

Budem rád občania, ak vyjadrite aj vy svoj názor.

1 064 Lozorňanov

1064 Lozorňanov sa zapojilo do hlasovania o prerozdelení časti dotácií obce. Rozhodli tak, ako bude použitých 12 768 € z rozpočtu obce. Za každým z hlasov vidím konkrétneho človeka, ktorý svojím hlasom vyjadril svoj názor ako by mali byť použitých 12 € z podielových daní. Vyjadril tým tiež svoju podporu skupine ľudí, o ktorých si myslí, že sú prínosom […]

Lozorňania rozhodnite …

Včera som na zasadnutí obecného zastupiteľstva predložil návrh nového spôsobu udeľovania dotácii. Na moje veľké potešenie prešiel pomerom hlasov  7 za a 1 sa zdržal. O čo ide.

Lozorňania budú môcť ako prví občania v Slovenskej republike rozhodnúť  ako sa použije časť z podielových daní, ktoré do obce prichádzajú.

O dotáciu sa budú môcť uchádzať neziskové organizácie  a neformálne združenia občanov. Každý občan s trvalým pobytom v Lozorne, ktorý dosiahne k 1.3. 2016 18 rokov bude mať možnosť hlasovať, ktorý projekt organizácie alebo skupiny občanov bude podporený . Každý hlas bude mať hodnotu 12 eur.

Občania budú môcť hlasovať od 1.3. 2016 do 31.3. 2016 elektronicky  alebo prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý budú môcť hodiť do urny na obecnom úrade.

Občania budú mať na internete k dispozícii rozpočet každého projektu. To znamená, že budú vidieť na čo chcú žiadatelia použiť financie.

O peniazoch, ktoré neurčia ľudia hlasovaním bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. Tak isto každá dotácia, ktorá bude udelená obcou Lozorno, musí byť schválená obecným zastupiteľstvom.

Touto cestou chcem vyzvať občanov Lozorna aby využili možnosť hlasovania a rozhodli komu venujú 12 eur z podielových daní. Je to jedinečná príležitosť ako sa aktívne zapojiť do diania v obci.

Taktiež chcem vyzvať organizácie aby oslovili občanov, aby práve im venovali 12 eur prostredníctvom svojho hlasu na ich aktivity.

Vyzývam občanov, ktorí by radi urobili niečo pre našu obec alebo ulicu, na ktorej bývajú. Predložte projekt (nezlaknite sa slova projekt). Oslovte susedov a známych aby za vás zahlasovali.

Občania a organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o dotácie v roku 2016 musia sa zaregistrovať na www.lozorno.egrant.sk a predložiť svoj zámer elektronicky do 15.2. 2016 do 24,00 hod.

V utorok 26.1. budem o 17,00 hod. na obecnom úrade v Lozorne poskytovať konzultácie pre všetkých, ktorí budú  potrebovať pomoc s registráciou, vyplnením formulára alebo budú potrebovať viac informácií ohľadom získania dotácie.

Sme na začiatku niečoho nového, preto buďte prosím trpezliví ak niečo nebude fungovať hneď na 100 percent. Spoločne posúvame našu dedinu k lepšiemu miestu na bývanie.

Ľuboš Tvrdoň

P.S. Ak by ste mali na mňa otázky, bez problémov ma kontaktujte na 0908521135.

Odkaz pre starostu

V januári som navrhol aby sme sa ako obec pripojili do projektu „Odkaz pre starostu“. Obecné zastupiteľstvo môj návrh schválilo, čomu som sa veľmi potešil.

Pre tých, čo nevedia o čom je „Odkaz pre starostu“ , je tu krátke info.

Ide o to, že občania môžu zaslať akýkoľvek podnet starostovi, ktorého úlohou je tento podnet riešiť alebo aspoň naň reagovať a informovať občana.  Systém umožňuje občanovi prikladať fotografie.  Zároveň Vás informuje či je podnet v riešení alebo nie. To znamená, že z „obývačky“ informujete samosprávu o aktuálnych problémov v obci a vidíte či sa s Vašim podnetom samospráva zaoberá alebo nie. A nemusíte pritom osobne navštíviť obecný úrad. Ale …

Od konca októbra zastavil starosta možnosť posielať podnety občanov prostredníctvom tohto projektu na obecnej web stránke. Prikladám krátku štatistiku. Za osem mesiacov, počas ktorých bolo možné posielať odkazy, občania poslali 12 podnetov, čo je priemere 1,5 podnetu za mesiac. Starosta reagoval na 7 z nich.   Zdá sa Vám to veľa administratívy? Mne nie. Ale pán starosta usúdil, že toho je veľa a „Odkaz pre starostu“ na web stránke našej obci zrušil.

A čo teraz. Vychádzam z toho, že celý projekt „Odkaz pre starostu“ je  služba pre občana. Nič obec nestojí. Samospráva dostáva spätnú väzbu od občanov a podnety sa môžu rýchlejšie riešiť.  A zároveň, občania nemusia navštevovať obecný úrad.

Preto navrhujem, ak chceme aby sa vrátil „Odkaz pre starostu“ na stránku našej obce napíšme pánovi starostovi na starosta@lozorno.sk. Slušne ho poprosme aby svoje rozhodnutie prehodnotil a „Odkaz pre starostu“ vrátil naspäť. Možno nás vypočuje. A hneď aj idem na to.

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.