Výstavba bez základného rešpektu k obci a občanom

Len na okamih sa zdalo, že bude možný dohovor postupu ohľadom výstavby v Kasárňach. Aspoň s týmto pocitom som si výstupy poslednej komisie pre územný plán uzatvorila. Žiaľ, mýlila som sa. Nie je možný dohovor niekde, kde neplatia žiadne pravidlá, ani len základné.

Návrhy smerovali k riešeniu, ktoré by legalizovalo už jestvujúcu výstavbu – rekonštrukciu pôvodnej budovy Kasární prestavanej na byty, doplnenú o ďalšiu výstavbu, na ktorej je potrebné sa dohodnúť. Následná situácia nás však presvedčuje o nemožnosti tohto postupu.

Nie je možné legalizovať takto veľkú výstavbu v prírode, ktorá začala prestavbou budovy na čierno, bez povolení dotknutých orgánov, aj životného prostredia, a bez základného rešpektu k obci a občanom. Jedna vec je stavba bez povolení a druhá vec je ciel výstavby. Tým bolo centrum pre seniorných občanov Lozorna, ktoré bolo pri predaji majetku obce sľubované, a ktorého predaj bol týmto zámerom obhajovaný a zmluvne dojednaný. Jednoznačne majitelia vedeli, aká výstavba môže v kasárňach byť. Bez ohľadu na to však od počiatku stavali byty, ktoré prezentovali ako centrum pre seniorov. Teraz sa tak už táto výstavba ani netvári.

Súčasnou snahou majiteľov je legalizovať, čo už v Kasárňach stojí, aby sa otvoril priestor ďalšej výstavbe. A to by bola veľká chyba. Pretože v okamihu, keď k tomu dôjde, už bude výstavba pre obec a občanov bez akejkoľvek kontroly a možnej nápravy.

Jednoznačným cieľom by malo byť dodržanie pôvodného zámeru, výstavby centra seniorov, doplneného o presné špecifikácie počtov a podmienok realizácie výstavby. Tieto podmienky musia obsahovať spoluúčasť majiteľov na rozšírení vodojemu, čističky a prestavby cesty na Karpatskej tak, aby uniesla väčšiu záťaž a tiež neohrozila na živote turistov, cyklistov a rodiny s deťmi. Chodník je tu bezpodmienečný. Až tieto základné podmienky budú dodržané, môžeme sa potom baviť o možnosti dostavania sľubovaného centra pre seniorov. Lebo v opačnom prípade na to doplatia všetci občania Lozorna.

Presvedčivým dôkazom je rovnaké správanie majiteľa pri ďalšej výstavbe. Začal totiž novú stavbu tesne pod priehradou a tiež bez všetkých povolení. Podal síce požiadavku do nového ÚP na zaradenie tohto miesta na výstavbu, ale na prípadné akceptovanie požiadavky nečaká, nepýta sa čo a za akých podmienok by tam mohlo stať. Iba stavia, lebo chce. Aktuálny ÚP výstavbu v tomto priestore nepovoľuje, stavebný úrad na oficiálnu požiadavku o informácie k prebiehajúcej výstavbe nereaguje. Ide o rovnaký nezákonný postup. Len v tomto prípade je zatiaľ iba na začiatku.

Neskončilo sa riešenie veľkej výstavby v Kasárňach a nie je jasné, aký bude jej výsledok. Preto je prinajmenšom veľmi trúfalé opakovať tento scenár na ďalšej stavbe, všetkým na očiach a s tichým súhlasom stavebného úradu. Nikto tiež nevie, čo pod priehradou má stáť a či nejde o rozšírenie reštaurácie Pri Mlyne, ktorá rieši problémy s nadmerným hlukom a čiernou výstavbou. Navyše túto lokalitu navrhol majiteľ preklasifikovať z obytnej zóny na občiansku vybavenosť, aby sa zbavil záväzkov z dodržiavaní pravidiel, ktoré v obytnej zóne platia.

Nedovoľme, aby sa tento nezákonný postup stal synonymom výstavby v Lozorne. Nie je možné aby výstavba týmto spôsobom pokračovala. Všetci zástancovia legalizácie bytovej výstavby v Kasárňach môžete majiteľovi poďakovať za tento jeho aktuálny postup, ktorý otvára oči. Nie len, že zneužíva obec, ale teraz aj vás a verejne k legalizácii svojich nezákonných stavebných aktivít. Netreba ani dodávať, že s touto druhou stavbou mohol počkať na doriešenie Kasární. Ale povedzme si pravdu, nemohol. Pretože to je jeho prístup a reálny postup. Bez ohľadu na všetkých, aj bez ohľadu na vás. A možno na šťastie pre nás, lebo otvára oči.

Radka Švaleková

OZ Lozorno pre občanov

Zdroj: www.lozornopreobcanov.sk

Advertisement

Kasárne …

Kasárne v Lozorne začínajú byť znovu témou. Prinášam Vám článok prebratý z www.lozornopreobcanov.sk . Sledujte ako sa bude vyvíjať areál bývalých kasární v nasledujúcich mesiacoch. Tiež  ako sa k nemu postavia poslanci pri príležitosti aktualizácie územného plánu obce.

Kasárne. Projekt predložený do aktuálne riešeného územného plánu.

Zatiaľ známa štúdia projektu Kasární nazvaná Centrum seniorov pre 450 osôb plus 200 osôb obslužný personál čaká na posúdenie Komisie pre ÚP. Musíme uznať, že takéto centrum seniorov nemajú ani v Mníchove. A to je oproti Lozornu iná veľkosť mesta! Ale, nechajme sa prekvapiť. Možno plánovaná veľkokapacitná výstavba bude komisii pre ÚP predložená v trochu inej podobe, pretože už teraz majiteľ hovorí o bytoch na predaj.

Zhodou okolností totiž prebehlo 27. apríla 2017 miestne šetrenie Ministerstva životného prostredia v súvislosti so zámerom výstavby novej trafostanice a prípojky elektriny priamo v Kasárňach. Účastníci, zástupcovia obce, OZ Lozorno pre občanov a zástupcovia MŽP sa na tomto stretnutí dozvedeli celkom veľa zaujímavých informácií.

Myslím, že veľmi dôležitou informáciou je, že novo zrekonštruovaná budova kasární tu nebola od prezentovaná ako výstavba pre seniorov, ale ako jednoduchšie byty pre synovcov a netere majiteľa a byty na predaj. Na dotaz zástupcov MŽP na platné stavené povolenie k stavbe bolo výsledkom diskusie nasledovné: Rekonštrukcia budovy prebehla na dodatočnú ohlášku, ktorá sa však musela zastaviť, pretože majiteľ nedodal potrebné doklady. Dobrá bola pripomienka MŽP, že na stavbu s podlažnou plochou väčšou ako 1000 m2 v extraviláne obce treba tiež posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu ….. Nová budova kasární už stojí a od reálneho zabývania novými obyvateľmi ju delí možno len zmieňovaná trafostanica, lebo stavebný úrad to preukázateľne nie je.

Na záver diskusie dali zástupcovia MŽP dôrazné odporúčanie občanom, aby sledovali tvorbu ÚP a aby si v ňom tuto výstavbu ošetrili tak, aby na území Kasární nevyrástlo niečo čo nechcú.

A majú pravdu. Je na nás na občanoch dohliadnuť na tvorbu aktuálne riešeného ÚP. Občania podali vyše 140 podkladov a pripomienok k rozvoju obce a jeho smerovaniu. Výstavba veľkokapacitných areálov medzi nimi však nie je. Práve naopak. Sledujme teda dôsledne prípravu územného plánu a trvajme na dodržaní požiadavkou a predstáv občanov, ktorý tu chcú aj žiť. A trvajme tiež na dodržiavaní záväzkov obce voči občanom. Pýtajme sa na centrum pre seniorných občanov Lozorna, ktoré bolo pri predaji majetku obce, teda občanov, sľubované, a ktorého predaj bol týmto zámerom obhajovaný a zmluvne dojednaný. Pýtajme sa na veľkokapacitnú výstavbu, ktorej začiatok je už teraz v rozpore so zákonom a územným plánom.

Zdroj: www.lozornopreobcanov.sk

Územný plán obce sa týka každého z nás.

V januári sme pri príležitosti aktualizácie územného plánu obce Lozorno zverejnili dotazník pre občanov s cieľom zistiť ako chcú aby sa obec  rozvíjala do budúcnosti. Do prieskumu sa zapojilo 138 obyvateľov.

Touto cestou sa Vám chcem všetkým zapojeným obyvateľom poďakovať.  Vaše odpovede sme spracovali do nasledujúceho dokumentu.  Výstup z prieskumu dostali všetci členovia komisie pre územný plán. Príjemné čítanie prajem.