Príbeh Lozornianských kasární.

Lozorňania, príďte niekedy na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Osobne vás pozývam 🙂 Predposledné stretnutie bolo skutočne zaujímavé. Diskutovali sme aj o kasárňach, ktoré majú slúžiť ľuďom ako domov pre seniorov. Ale nepredbiehajme…

Obec prejavila záujem o objekt Lozornských kasární v čase, keď  ich účel ako vojenského zariadenia zanikol. Zástupcovia obce už v tom čase uvažovali, že objekt by mohol slúžiť ľuďom ako dom seniorov. S týmto zámerom, obec zapracovala túto oblasť do územného plánu obce ako sanatórium pre seniorov.

zamer-kasarne17.12.2002 obec ponúkla štátu sumu 116 178,72 € (3 500 000 Sk) a kasárne bez pozemkov odkúpila. Štát ohodnotil komerčnú cenu kasárni aj s pozemkami na 802 144,99 € (24 165 420 Sk). Štát súhlasil s odpredajom objektu kasární obci za sumu, ktorú ponúkla. Avšak štát si stanovil podmienku, že obec použije budovu na nepodnikateľské účely a zriadi v nich Domov sociálnych služieb regionálneho významu. 18.3.2003 vtedajší starosta obce Lozorno Ľubomír Haramia spoločne so zastupiteľstvom akceptovali tieto podmienky a podpísal zmluvu o kúpe kasári. (viď. zmluva)

Nasledovalo obdobie 6 rokov ticha a chátrania budov. Obec sa následne 23.2.2009 rozhodla odpredať budovy (bez pozemkov) firme PD BA 03 s.r.o. za 265 551,31 €. Zmluvu za obec podpísal vtedajší starosta Ľubomír Haramia.

Prešlo 7 rokov od predaja. Súčasné zastupiteľstvo pozvalo jedného z majiteľov objektu pána Jozef Haramiu, aby prezentoval svoj zámer zriadenia Centra seniorov. Cieľom zastupiteľstva bolo spoznať zámery majiteľa budov. V zmluve medzi obcou a spoločnosťou PD BA 03 s.r.o. sa totiž nachádza bod 6, ktorý obsahuje klauzulu, kde sa kupujúci zaväzuje obhospodarovať budovu so súpisným číslom 996 na parc. č. 9089/15 podľa platného územného plánu a predmet kúpy využívať len na tento účel t.j. sanatórium pre dôchodcov.

kasarnePán Jozef Haramia pozvanie prijal a spoločne s pánom architektom Struhárom prezentoval svoje zámery. Dozvedeli sme sa, že plánuje vybudovať centrum, ktoré bude mať kapacitu cca 400 osôb (viď obrázok). Pre vašu informáciu, zariadenia pre seniorov podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách môžu mať maximálne 40 osôb. Ale aby som náhodou nezavádzal, lepšie bude keď si vypočujete predstavu priamo od autorov a majiteľov budovy.  (zvukový záznam o kasárňach je na www.lozorno.sk,  začína od 2 hodiny 17 minúty a 45 sekundy).

Je to nedorozumenie alebo nie? Verím, že nájdeme spoločnú reč a začne verejná diskusia. A bude sa prihliadať aj na verejný záujem. Sme na začiatku. Nemalo by sa zabúdať, za akým účelom získala  obec budovu od štátu  a taktiež aké body obsahuje zmluva medzi obcou a spoločnosťou PD BA 03 s.r.o. .

Pre pozitívne príklady fungujúcich domovov seniorov nemusíme ísť ďaleko. Pre inšpiráciu uvediem Domov sociálnych služieb na Partizánskej 2 v Bratislave. Ale to je na ďalší článok.

Budem rád občania, ak vyjadrite aj vy svoj názor.

Advertisement